0118 576025

Missie / Visie

Identiteit

De school maakt deel uit van Primas-scholengroep de vereniging voor Christelijk basisonderwijs in de gemeente Veere en Noord-Beveland.  De identiteit van het onderwijs komt tot uitdrukking in de formulering van de grondslag en de doelstelling, opgenomen in de statuten van de vereniging.

Schooleigendoelstelling:

CBS  “De Lichtstraal” is een Protestants-Christelijke Basisschool. Zij wil een open school zijn voor alle gezindten met behoud van de eigen Christelijke identiteit. Het werken vanuit de grondslag van de Vereniging schept verplichtingen voor het pedagogisch klimaat op school. We willen de essentie van de Bijbel overbrengen in ons handelen, de verhalen die we vertellen en in de omgang met elkaar. We verweven het godsdienstonderwijs in het dagelijks gebeuren door de kinderen bepaalde normen en waarden te leren, zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. Dit houdt o.a. in respect hebben voor Gods schepping en voor de naaste. Bijbels onderwijs is tevens gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling in geestelijke toerusting en vorming van de kinderen.

Missie

Wij willen de kinderen op onze school begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige creatieve volwassenen, waarin respect voor de ander een centrale plaats inneemt.
Wij aanvaarden bij alle voorkomende activiteiten Gods Woord als fundament. Van de ouder(s)/verzorger(s) verwachten wij dat zij, ongeacht hun levensovertuiging, het levens-beschouwelijk uitgangspunt van de school respecteren en naar eigen mogelijkheden meewerken dit uitgangspunt gestalte te doen geven.

Uitgangspunten
We komen zoveel mogelijk tegemoet aan de individuele verschillen en mogelijkheden van de leerling. Er wordt een sfeer geschapen waarbinnen iedere leerling zich veilig voelt, zich aanvaardt weet door de ander en zelf de ander accepteert als individu met dezelfde rechten en plichten. Orde en regelmaat zorgen voor voldoende ruimte en aandacht voor elk kind. Wij hechten grote waarde aan de ontwikkeling van het kind in het zelfstandig werken binnen combinatiegroepen. We vinden het belangrijk dat elk kind zich kritisch durft op te stellen in de huidige multiculturele samenleving, waarbij het standpunt van de ander gerespecteerd en als waardevol beschouwd moet worden.

Prioriteiten
De school heeft zowel een onderwijzende als een opvoedende taak. Het opvoeden van het kind tot een volwaardig lid van onze samenleving is van groot belang. Daarnaast besteden we ook wel tijd en aandacht aan de basisvaardigheden(lezen, rekenen, taal en schrijven). Wij willen de kinderen toerusten met voldoende kennis en vaardigheden die voor hun toekomst in de maatschappij onontbeerlijk zijn. De school streeft ernaar het niveau van de wettelijke kerndoelen voor alle vakken te bereiken voor alle leerlingen. Een uitzondering hierbij zijn de kinderen met een zorgarrangement. Zij hebben meestal een aangepast programma met aangepaste leerstof en een eigen plan met eigen (tussen)doelen.