0118 576025

Groep 6

 Informatieboekje groep-6 2021-2022

Groep 6 is het eerste leerjaar van de bovenbouw. Op school leren de kinderen over de wereld, maar ook buiten de schoolmuren en in vrije situaties weten de kinderen steeds meer zelfstandig de weg te vinden. Ze ontwikkelen meer een eigen identiteit en leren zichzelf beter kennen. Daarom proberen wij als school die vaardigheden en talenten te gebruiken om elkaar te helpen, maar ook om de kinderen daarin te laten groeien. Daarnaast zullen ze meer een eigen mening ontwikkelen en voelen ze zich verantwoordelijker. Dit proberen wij op een positieve manier te stimuleren door de kinderen bijvoorbeeld te laten helpen met activiteiten bij de jongere kinderen.

In groep 6 bouwt de leerkracht verder op de vaardigheden die de kinderen in groep 5 geleerd hebben. De eerste periode van het jaar wordt er nog veel herhaling geboden. Vanaf oktober wordt er geleidelijk aan nieuwe lesstof aangeboden. Denk hierbij onder andere aan vakken als rekenen, spelling, taal en wereld oriënterende vakken, maar ook zeker de executieve functies niet te vergeten.

Executieve functies gebruik je om je eigen handelingen of gedrag aan te sturen. In groep 6 maken en geven de leerlingen in het eerste half jaar een spreekbeurt en in het tweede helft van het jaar een boekbespreking. Om dit te kunnen doen heb diverse vaardigheden nodig. Dit zijn vaardigheden als: “informatie opzoeken, informatie samenvatten en verwerken en daarnaast het presenteren”. Daarnaast krijgen de kinderen in groep 6 twee keer per week huiswerk mee. Dit huiswerk bestaat uit een stukje extra verwerking van de aangeboden lesstof. Om een spreekbeurt, een boekbespreking of huiswerk te maken is een goede planning gebaad. Daarom krijgen de kinderen een planner van school en krijgen ze begeleiding over hoe en waarom je een planner gebruikt.

Het leesonderwijs is een belangrijk punt tijdens de basisschool periode. Naast het technisch lezen wat de kinderen drie keer in de week aangeboden krijgen, lezen de kinderen veel tussen de lessen door. Dit wordt aangeboden in de vorm van niveaulezen, stil lezen tijdens/ na lessen en ook het thuis lezen wordt gestimuleerd. Daarnaast valt begrijpend lezen ook onder het leesonderwijs. Begrijpend lezen komt in vrijwel alle vakken terug, maar ook later zullen ze hier nog vaak te maken mee krijgen. Daarom besteden wij hier veel aandacht aan.

In de klas werken de kinderen veel op het Chromebook. Hierbij maken wij gebruik van Snappet. Snappet is een hulpmiddel waar kinderen kunnen rekenen, taal en spelling op kunnen maken. Dit programma past tijdens het zelfstandig werken het niveau aan naar het niveau van de kinderen.

In de klas maken wij gebruik van coöperatief leren. Dat wil zeggen ‘samenwerkend leren’. Het gaat hier om de samenwerking tussen alle leerlingen in de klas. Hiermee ontwikkelen ze het samenwerken en leren ze van elkaar, maar er wordt ook een beroep gedaan op de sociale vaardigheden. Er wordt op een spelenderwijs geoefend met de lesstof. Elke maand staat er een andere coöperatieve werkvorm centraal.