0118 576025

Ouderbetrokkenheid

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Wij vinden het van groot belang dat de ouders bij de school worden betrokken. In de eerste plaats willen wij zoveel mogelijk aansluiten bij de opvoeding thuis. Daarom is een goed contact tussen school en ouders noodzakelijk. In de tweede plaats kunnen we onze organisatorische mogelijkheden aanzienlijk vergroten door het inschakelen van ouders.

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

Rapportage

De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport. In het najaar en vlak na de uitreiking van het eerste rapport krijgt u de gelegenheid u aan te melden voor een zogenaamd  “10 minutengesprek”. U krijgt tijdens dit gesprek van de leerkracht te horen hoe het gaat met uw kind(eren). Natuurlijk kunt u zelf ook vragen stellen aan de betreffende leerkracht.

Contact ouder – school

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u of de leerkracht het nodig vindt dat er wederzijds contact moet zijn. In dat geval kan er een afspraak na schooltijd gemaakt worden, om over uw kind met de leerkracht te praten.


Nieuwsbrief

Elke maand geeft de school een nieuwsbrief uit. Daarin staat actuele informatie over activiteiten in de komende maand, onderwijskundige ontwikkelingen van de school en bestuurlijke ontwikkelingen. Regelmatig staat er in de nieuwsbrief ook leerlingenwerk.

Hoe is de inspraak op school geregeld

Bestuur

Het bestuur van de Primas-scholengroep is het bevoegd gezag van onze school. Dit bestuur bestuurt op hoofdlijnen en houdt zich voornamelijk bezig met de ontwikkeling van beleid op macro-niveau. De beleidsvoorbereiding en uitvoerende taken zijn door het bestuur gemandateerd aan het MT(management team).

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is ook een MR verbonden. Deze raad bestaat uit twee ouders/verzorgers en twee onderwijsgevenden. Kiesgerechtigd en verkiesbaar -voor de oudergeleding- zijn:
– Ouder(s)/verzorger(s) die de grondslag en doelstelling van de vereniging respecteren
– Ouder(s)/verzorger(s) van op onze school gaand(e) kind(eren)

De MR heeft een reglement, waarin zaken als bevoegdheden, aftreden en verkiezing staan beschreven. Op school kunnen bepaalde beslissingen niet worden genomen, tenzij de MR instemt met het besluit. Voor andere beslissingen heeft de MR alleen adviesrecht. De MR houdt zich alleen bezig met onderwerpen die voor onze school van belang zijn.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR)

Binnen de structuur van onze schoolvereniging is er ook een GMR. Deze bestaat uit 3 ouders en 3 onderwijsgevenden. De GMR houdt zich uitsluitend bezig met beleidszaken en met onderwerpen die voor alle scholen van belang zijn; zoals bijvoorbeeld personeelsbeleid.

Schoolcommissie

De schoolcommissie is een klankbordgroep van de directeur. De leden van de schoolcommissie adviseren en ondersteunen de directeur op het gebied van identiteit, kwaliteit van de school en het beheer en onderhoud van het schoolgebouw. Een aantal maal per jaar overlegt de schoolcommissie met de directeur.

De activiteitencommissie

Aan onze school is een activiteitencommissie verbonden die het team ondersteunt bij diverse schoolactiviteiten zoals: schoolreizen, musical, Koningsspelen, einddag, enz. Alle schoolse activiteiten vinden plaats onder verantwoording van de directie. Aan het lid zijn van deze commissie wordt als voorwaarde ‘ouder/verzorger van op onze school gaand(e) kind(eren) zijn’ gesteld.

Ouderparticipatie

U kunt zich als ouderhulp aanmelden voor diverse activiteiten. Aan het begin van elk cursusjaar krijgt u een formulier, waarmee u zich kunt aanmelden. Uw aanmelding komt in een map te staan. De teamleden en de activiteitencommissieleden  raadplegen deze map bij het vragen om ouderhulp. Wanneer u gevraagd wordt, handelt u hierbij steeds in opdracht van de leerkracht(en).