0118 576025

Verlof

Mag een kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie?

Het is in strijd met de Leerplichtwet om met uw kinderen op vakantie te gaan buiten de vakantieperioden die de school vaststelt. Wanneer het door het beroep van u of uw partner niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, kunt u bij de directeur van de school een verzoek indienen voor een vrijstelling of verlof, het zogenaamde ‘beroep op vrijstelling’.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof dient u zo spoedig mogelijk in bij de directeur, bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren.


Vrijstellingsmogelijkheid
De directeur van de school beslist of een leerling één keer per schooljaar maximaal tien schooldagen buiten de schoolvakanties op vakantie mag. Dit is geregeld in de Leerplichtwet 1969.
Voor het mogelijk krijgen van verlof, gelden de volgende voorwaarden:

 • het moet gaan om een gezinsvakantie;
 • de vakantie kan niet worden opgenomen in één van de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van u of uw partner. Met opzet wordt in de Leerplichtwet het meervoud ‘schoolvakanties’ gebruikt om duidelijk te maken dat de directeur slechts vrijstelling mag verlenen indien de ouders gedurende alle schoolvakanties verhinderd zijn om op vakantie te gaan;
 • deze tien dagen vallen niet in de eerste twee weken na de zomervakantie.
 • Een werknemer dient een werkgeversverklaring te kunnen overleggen. In het geval van een zelfstandige is een (onafhankelijke) accountantsverklaring nodig. In beide verklaringen moet worden aangegeven dat er onoverkomelijke economische bezwaren zijn waardoor het in geen enkele schoolvakantie mogelijk is om op vakantie te gaan.

Vrijstelling voor meer dan tien dagen
Indien u verlof aanvraagt voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van uw kind over de aanvraag. U moet de aanvraag indienen bij de directeur van de school van uw kind. De directeur legt deze dan voor aan de leerplichtambtenaar.

Wel extra verlof mogelijk:

 • 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag 
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.

Voor alle bovengenoemde extra verlofmogelijkheden is een bewijsstuk nodig om de verlofaanvraag compleet te maken.

 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het  kind:             duur in overleg met directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg      met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: één dag .

Geen extra verlof mogelijk i.v.m.:

 • activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp.
 • vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties.
 • eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
 • familiebezoek in het buitenland.
 • het argument ‘mijn kind is nog jong’.
 • het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’

Wilt u vakantie of verlof aanvragen voor uw kind(eren), dan kunt u het bijgevoegde formulier invullen en inleveren bij de directeur.

Download hier uw beide formulieren: