0118 576025

MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is ook een MR verbonden. Deze raad bestaat uit twee ouders/verzorgers en twee leerkrachten. De directeur is adviserend lid en kan bij (een deel van) de vergaderingen aanwezig zijn.

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Wie er zitting hebben in de MR staat elk jaar in de schoolkalender.

Kiesgerechtigd en verkiesbaar -voor de oudergeleding- zijn:

Ouder(s)/verzorger(s) van op onze school gaand(e) kind(eren), gedurende zes maanden aaneengesloten, die de grondslag en doelstelling van de vereniging respecteren

De MR heeft een reglement, waarin zaken als bevoegdheden, aftreden en verkiezing staan beschreven. Op school kunnen bepaalde beslissingen niet worden genomen, tenzij de MR instemt met het besluit. Voor andere beslissingen heeft de MR alleen adviesrecht. De MR houdt zich alleen bezig met onderwerpen die voor onze school van belang zijn.