0118 576025

Groep 7/8

infoboekje groep 7-8 2021

Op onze school zitten de kinderen van groep 7 en groep 8 in hetzelfde lokaal. Ze hebben dan ook dezelfde leerkrachten. Er zijn lessen die ze op een verschillend niveau krijgen aangeboden, zoals rekenen en spelling, maar vele lessen worden klassikaal aangeboden, zoals Engels en wereldoriëntatie.
Driemaal in de week en wel op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 8.50 uur, hebben de meeste kinderen van groep 7/8 ook een speciale taak. Het kan zijn dat het kind de ene week een leesgroepje begeleidt (tutor) en de andere week een prentenboek aanbiedt aan een groepje kleuters. Het kan ook zijn dat uw kind in een leesgroepje zit of zelfstandig een boek leest, al dan niet in de leeshoek.
Na het lezen, en op dinsdag en donderdag meteen om 8.30 uur, zitten we met de kinderen in de kring. Op maandag kan het een gesprekskring zijn (over het weekend of de vakantie). Meestal is het een bijbelkring. Aan de hand van Trefwoord, een methode voor levensbeschouwing op de basisschool, dagen we de kinderen uit, om aan de hand van eigentijdse verhalen en bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. Ook wordt de kinderbijbelgebruikt als leidraad. Voordat het verhaal uit de bijbel gelezen wordt is er het gebed en nadien vaak een lied.
Met rekenen maken we gebruik van het digitale onderwijsplatform Snappet. Na een gezamenlijke instructie met behulp van het digibord, maken de kinderen de opgaven op hun chromebook. De leerling krijgt daarbij direct feedback op zijn of haar werk. De juf/meester krijgt direct informatie over de voortgang van het onderwijsproces. Het is een adaptieve methode; dat wil zeggen dat het systeem de verwerkingsopdrachten aanpast aan het niveau van de leerlingen.
Met taal en spelling werken we met de methode ‘Taal Actief’ De instructielessen worden met behulp van het digibord gegeven. Na de instructie verwerken de kinderen opdrachten in het werkboek of taalschrift. Na vier weken wordt de leerstof getoetst. Extra oefeningen maken de kinderen op hun chromebook m.b.v. Snappet. Elke week is er een woordjesdictee. Na vier weken volgt het algemene woordendictee en het zinnendictee. Ook de werkwoorden worden op eenzelfde manier aangeboden, verwerkt en getoetst.

Onze methode voor begrijpend lezen heet ‘Nieuwsbegrip’. Elke week zijn er nieuwe leeslessen, aansluitend op de actualiteit. De kinderen oefenen actief lezen van teksten en vergroten hun woordenschat. De lessen, waaronder een speciaal NOS jeugdjournaal, wordt aangeboden met behulp van het digibord. De kinderen maken de opdrachten middels Snappet op hun chromebook.
Voor het voortgezet technisch lezen hebben we de methode Flits. De kinderen gebruiken een leeswerkboek. Flits kent vier soorten lessen: – goed en vlot lezen – vloeiend lezen – lekker lezen – samen lezen.
‘Take it easy’ is de methode die we voor Engels gebruiken. We volgen de ‘lessons’ op het digibord, begeleid door een ‘special digital-teacher’, Regis! Allerlei lees/spreekoefeningen, filmpjes, liedjes worden ingezet. De verwerking is in het werkboek.
Voor de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) gebruiken we de nieuwe methode Blink. Blink is een geïntegreerde lesmethode waarbij onderzoekend leren en ontdekkend leren het uitgangspunt zijn. De leerlingen leren om zelf na te denken, zelf de wereld om zich heen te ervaren en ontdekken, zodat ze actief hun kennis vergroten. Bij topografie komt de Wereld aan bod. Op vrijdag is er extra aandacht voor de natuur.
Middels de Jeugd Verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland worden de kinderen (van groep 8) voorbereid op het theoretisch en praktisch verkeersexamen dat in april wordt afgenomen.
Driemaal per week krijgen de kinderen werk mee naar huis (huiswerk). Het is meestal een korte opdracht; op maandag een rekentaak, op woensdag een Engels opdracht en op vrijdag spelling of taal. Ook krijgen de kinderen regelmatig de opdracht om thuis te leren voor een toets, topo of Engels bijvoorbeeld.
Op dinsdag (13.15 uur) en donderdag (10.00 uur) zijn de gymlessen in sportzaal de Bellink.   
Twee keer per week hebben de kinderen tekenen en/of handvaardigheid, op donderdag en op vrijdag.
Eigen-wijs Digitaal is een complete digitale muziekmethode voor het digibord, die ook wij in groep 7/8 gebruiken. Het bestaat uit Muziek-wijs (complete muzieklessen) en Zing-wijs (vele liedjes).
Om de week hebben we drama.
Geen spreekbeurt of boekbespreking (dat gebeurt tijdens de taal of leeslessen), maar wel maken de kinderen een werkstuk (feb.- april). Het thema dit jaar: Land, plaats, dier!